L’AJUNTAMENT CREARÀ UNA COMISSIÓ MUNICIPAL PER A REALITZAR EL CANVI DE L’OBJECTE SOCIAL DE L’EMT

0
114

VALÈNCIA, DIMECRES 18 DE JULIOL DE 2018

La integraran representants de diferents grups municipals i personal tècnic, i debatrà una adaptació de l’objecte social d’EMT com en 2010 va fer AUMSA

El govern municipal traslladarà a la Comissió d’Urbanisme del pròxim dilluns la creació de la comissió municipal amb què s’inicien els tràmits que, conforme a dret, corresponen per a la modificació de l’objecte social de l’EMT, SAU, Mitjà Propi. D’esta manera s’atén la petició del Consell d’Administració de l’EMT, que en sessió celebrada el 6 de juliol passat va acordar sol·licitar a l’Ajuntament de València l’inici d’un procediment administratiu per a incloure com a secundàries determinades activitats que la societat realitza des de l’inici de la seua activitat.

El procés administratiu i els passos que es duran a terme no suposen una novetat en el consistori, ja que són els mateixos que en 2010 es van dur a terme per a ampliar l’objecte social d’AUMSA perquè poguera realitzar actuacions relacionades amb el Medi Ambient i les Energies Renovables. En el cas actual, el que se subratllarà és que la prestació de servicis de transport urbà, com a activitat interdependent amb l’estat de la via, el trànsit i la disposició d’una infraestructura adequada, forma part d’un concepte ampli de la mobilitat que comprén finalitats i funcions diferents del transport, en els quals l’EMT ve participant des de fa temps i han de ser reconegudes com a activitats secundàries incloses en l’objecte social.

Així, com ja es va anunciar, s’iniciarà el procediment de modificació de l’objecte social de l’Empresa Municipal de Transports de València SAU, Mitjà Propi, donant nova redacció a l’article 3 dels Estatuts Socials relatiu a finalitat de la Societat, que assenyalarà que «l’activitat principal de la societat és l’organització i la prestació del servici públic de transport urbà, col·lectiu, en superfície, de passatgers i els seus equipatges»; i inclourà com a «activitats secundàries» incloses en l’objecte social «el disseny, planificació, construcció, gestió, explotació i administració d’infraestructures de transport, en les seues diverses maneres», «l’explotació comercial, publicitària i d’informació en les plataformes i espais destinats a la comunicació pública en les infraestructures de transport»; «la participació en els processos d’integració de les maneres de transport i en el desenvolupament d’un sistema coordinat de gestió metropolitana de la mobilitat» i «l’explotació d’instal·lacions de generació d’energia de font renovable, neta i lliure de carboni».

Després, la comissió —tal com establix l’article 97 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de règim Local— tindrà com a principal funció la redacció d’una memòria relativa als aspectes social, jurídic, tècnic i financer d’esta activitat econòmica, en la qual haurà de determinar-se la forma de gestió, entre les previstes per la Llei, i els casos en què ha de cessar la prestació de l’activitat. Així mateix, haurà d’acompanyar-se un projecte de preus del servici, per a la fixació del qual es tindrà en compte que és lícita l’obtenció de beneficis aplicable a les necessitats generals de l’Entitat local com a ingrés del seu Pressupost, sense perjudici de la constitució de fons de reserva i amortitzacions. Posteriorment esta Memòria se sotmetrà a exposició pública, després de ser presa en consideració per la corporació, i per termini no inferior a trenta dies naturals, durant els quals podran formular observacions els particulars i entitats. Finalment el projecte se sotmetrà a aprovació pel Ple municipal.

La Comissió d’Estudi que redactarà la Memòria per a la modificació de l’objecte social estarà integrada per Giuseppe Grezzi, en qualitat de president de la comissió; Vicent Sarrià i Morell, en qualitat de vicepresident de la comissió; Pilar Soriano Rodríguez, en qualitat de vocal; María Oliver Sanz, en qualitat de vocal; Alberto Mendoza Segui, en qualitat de vocal; Narciso Estellés Escorihuela, en qualitat de vocal; l’advocat de la ciutat, el secretari de la comissió d’Urbanisme i altres tècnics municipals.

DEIXAR RESPOSTA