Bases concurs “Segueix-nos en xarxes socials”

0
245

1.- Objecte de la promoció.

L’Empresa Municipal de Transports de València S.A.U., societat amb CIF A46318416 i domicili social en Pl. Correu Vell, 5 (46001 València), d’ara endavant  l’Organitzadora, ha decidit posar en marxa el present concurs, i que es regirà d’acord amb les presents Bases que els participants entenen, accepten i amb això acaten a les següents condicions generals.

2.- Acceptació de les bases.

La participació en este concurs implica l’acceptació d’estes Bases. L’organitzadora es reserva el dret de desqualificar els participants que incompleixen les mateixes, i especialment qualsevol participació que atempte contra estes bases. S’entén que l’acceptació d’aquestes bases es fa pels participants comprenent els termes i condicions de les mateixes i es compromet a complir amb la normativa vigent a Espanya que puga resultar d’aplicació a aquest respecte, de manera que pel simple fet de prendre part en la mateixa estan prestant el seu consentiment a sotmetre a unes i altres de manera total i irrevocable. La manifestació en contra del ’participant, independentment de en quin moment es realitze, implicarà la seva autoexclusió de la promoció i l’alliberament de l’organització de qualsevol compromís adquirit amb el mateix dins d’ella.

3.- Àmbit temporal.

Esta campanya promocional estarà fins al 12 de desembre de 2022.

4.- Àmbit territorial.

L’àmbit d’aquest concurs és de l’estat espanyol. Per al coneixement de qualsevol tipus de litigi que puguera plantejar-se en quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant l’organitzador com els participants en aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de València, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

5.- Condicions de participació.

El concurs és gratuït, la participació en el mateix és voluntària i està limitada a persones físiques que siguen seguidores de les nostres xarxes socials.

Les empreses i marques dels premis que apareixen en la promoció, així com les plataformes Instagram i Tik Tok, no es fan responsables d’esta ni participen en ella.

6.- Mecànica de la promoció.

Els dos concursos tindran lloc entre les persones usuaries que complisquen les següents condicions per participar:

 1. Que siguen persones seguidores del nostre compte d’Instagram (@emtvalencia) per a guanyar el kit 1.
 2. Que siguen persones seguidores del nostre compte de Tik Tok (@emtvalencia) per a guanyar el kit 2.

Els dos kits se sortejaran entre tota la comunitat de persones seguidores acumulada fins al 12 de desembre en cada xarxa social, extraient-se dos persones guanyadores, una per xarxa social.

L’empresa té dret a excloure comptes o perfils falsos, és a dir, perfils que utilitzen una identitat falsa o d’una altra persona, incloent els comptes de persones, mascotes, celebritats o organitzacions falses o inventades.

7.- Premi

En acabar el període de participació, s’extrauran 2 persones guanyadores a l’atzar. Una persona guanyadora per xarxa:

S’estableixen els següents premis:

La persona guanyadora seguidora del nostre compte de Instagram guanyarà el kit 1, és a dir:

Una Càmera Instax mini EVO

Un Dron Ideal per a Vídeos Curts 

Un Cèrcol de llum  Led 10.2″

Un bono anual EMT

La persona guanyadora seguidora del nostre compte de Tik Tok guanyarà el kit 2, és a dir:

UMòbil Samsung Galaxy a03s 

Un Estabilitzador per a mòbil DJI

Un Cèrcol de llum  Led 10.2″

Un bono anual EMT

Els premis només es podran recollir de manera presencial per les persones guanyadores en les instal·lacions d’EMT València. L’elecció les persones guanyadores es farà a través de la plataforma Easy Promos.

L’organització es reserva el dret de canviar o modificar els premis per un altre objecte d’igual valor en el cas de no haver-hi existències.

8.- Comunicació de les persones guanyadores

Les persones guanyadores s’hauran de posar en contacte amb l’organitzador a través de missatges privats a les xarxes socials d’EMT, indicant les seues dades personals.

9.- Accés de les persones guanyadores al premi

Posteriorment, les persones guanyadores rebran una trucada de les oficines d’atenció a la ciutadania a les quals hauran d’aportar les seues dades per a la personalització del premi. Per a recollir el premi, les persones guanyadores hauran d’acudir a l’OAC Mendoza.

10.- Protecció de dades

 1. Finalitats del tractament
  Les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i usuaries a través dels formularis disponibles en el Portal o per mitjà de correu electrònic, o les dades personals que vosté incloga en les seues comunicacions per altres mitjans, seran tractats per l’EMT València amb la finalitat de gestionar la relació que en aquests mitjans de contacte s’estableixen.
  Així mateix, se l’informa que no s’elaboraran perfils o segmentacions, així com que no es prendran decisions automatitzades sobre les dades facilitades pels usuaris i usuaries.
  En el cas que aporte les seues dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d’un tractament la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud, suggeriment, o comentari que ens realitza.
 2. Base legal
  La base legal del tractament de les seues dades per la l’EMT València és l’interés legítim de l’EMT en la correcta gestió de la sol·licitud de serveis i/o informació realitzada pels usuaris i usuaries
 3. Comunicacions de dades
  Les seues dades només seran objecte de cessió o comunicació quan siga legalment requerit per les autoritats competents, incloent jutges i tribunals o forces i cossos de seguretat de l’Estat.
  Se l’informa així mateix que podran tindre accés a les dades personals facilitades pels usuaris i usuaries els encarregats del tractament de l’EMT, és a dir, els prestadors de serveis de l’EMT que per al desenvolupament de les seues funcions hagen d’accedir a les dades personals, així com les persones encarregades del tractament de les empreses dependents i/o vinculades a l’EMT que presten serveis a la nostra empresa. En tots dos casos, l’EMT complirà amb el règim d’aplicació a encarregats de tractament.
 4. Període de conservació de les dades
  Les dades es conservaran mentre es mantinga activa la relació, almenys durant un termini de 5 anys des de l’última interacció i mentre no haja prescrit qualssevol responsabilitats que pogueren derivar-se, període durant el qual romandran bloquejats.
 5. Drets dels interessats
  L’informem que podrà fer en tot moment exercici dels següents drets:

(i) dret d’accés a les seues dades personals per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells;

(ii) dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;

(iii) dret de supressió de les seues dades personals, quan això siga possible;

(iv) dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulte dubtosa, i en la resta de casos previstos en la normativa sobre protecció de dades

(v) dret a rebre les dades personals que haja facilitat a l’EMT en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre les dades a un altre responsable del tractament quan el tractament s’efectue per mitjans automatitzats i la base legal del tractament siga el consentiment exprés de l’interessat o l’execució d’un contracte;

(vi) dret d’oposició, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seua situació personal, quan el tractament estiga basat en interessos legítims de l’EMT, llevat que acredite motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions

Per a exercir aquests drets, haurà d’enviar una sol·licitud per escrit a l’EMT a l’adreça de correu electrònic atencioalaciutadania@emtvalencia.es. Per a majors garanties, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada de petició degudament signada per vosté, incloure el seu nom complet i adreça, indicar els drets dels quals desitja fer exercici i acompanyar-la del seu Document Nacional d’Identitat.

Addicionalment se l’informa del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s’ha comés una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seues dades personals.

València, a 5 de novembre de 2022.